Sunday, April 11, 2010

विनोदी अत्याचार

मागच्या आठवड्यात झालेल्या trip मधला उल्लेखणीय प्रकार म्हणजे प्रत्येकाने मारलेले PJs. हर एक member ने आपल्या सुपीक डोक्यातून असले एक से एक तीर सोडले आहेत ना !!!!

आठवत आहेत त्यातले एक-दोन नमुने (म्हणजे jokes चे नमुने),

प्रवेश पहिला :

प्रवासात रस्त्यात एक मोठी नदी लागली, गाडी पूल क्रॉस करत असताना,

सगळे : केव्हडी मोठी नदी आहे, केव्हडी सुंदर आहे वैगेरे वैगेरे
औसरकर (आपल्या डाव्या बाजूला बघून) : ये कोनसी नदी है ??
हितेन : अरे ये तो XYZ नदी है !!! (नाव आठवत नाहीये मला आत्ता)
औसरकर : अच्छा, (उजव्या बाजूला बघून) तो ये कोनसी नदी है ????
सगळे : हशा आणि टाळ्या, हितेन,  :-|


प्रवेश दुसरा :

औसरकर साहेब आपला घसा ताणून एक गाणे म्हणत होता (गात होता हे म्हणण्याची माझी तरी हिम्मत नाहीये)
मिटकर : अरे ह्याने तर गाण्याचे सूर-ताल-लय च बदलून टाकलेत !!!
सगळ्यांनी होकारार्थी माना डोलावल्या पण मात्र औसरकर अजून जोश मधे गाणे म्हणू लागला. बहुदा त्याच्या लक्षात नाही आले म्हणून मिटकर अजून एकदा हेच वाक्य म्हणाला, "अरे तू गाण्याचे सूर-ताल लssयच (खुपच) बदलून टाकलेत !!!"
परत सगळे : हशा आणि टाळ्या, औसरकर  :-(  आणि गप्प !!!!  (तात्पुरता)

प्रवेश तीसरा :

वॉशिंग्टन मधे फिरण्यासाठी आम्हाला खूप म्हणजे खुपच चालावे लागले. पायांचे अक्षरश तुकडे पडायची वेळ आली होती. म्हणून आम्ही एके ठिकाणी बसलो. सगळे प्रचंड थकलो होतो.
औसरकर : उद्या घरी गेलो की मी दिवसभर गरम पाण्यात पाय बुडवून ठेवणार आहे.
मी : अरे मीठाच्या गरम पाण्यात पाय बुडव (उगाच आपला सल्ला)
औसरकर : मीठाने काय होईल ??
मी (ह्या प्रश्नाचे उत्तर काय द्यावे ह्याची काहीच कल्पना नसल्याने) : पाय खारट होतील !!!!
औसरकर आणि मी ह्या उत्तरावर १५ मिनिट दात काढत बसलो, पण त्याने बराच शीण कमी झाला एव्हडे नक्की !!!

2 comments:

Maithili said...

:D
Pravesh tisara bhariich....!!!

sdas said...

I love readding, and thanks for your artical.........................................